Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Rensta åtar sig att hantera personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning. Rensta värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Genom att du godkänner vår policy är du införstådd med innehållet och samtycker till att Rensta använder dina personuppgifter på nedan angivna sätt.

Personuppgiftsansvarig:
Rensta Utbildningsforum AB
Org. Nr: 559063-4951
Norra Breviksvägen 18, 421 67 Västra Frölunda
Tel: 0707-85 85 79
bokning@rensta.se

Definitioner

Rensta Utbildningsforum AB benämns nedan som ”Rensta”. Kunden vars personuppgifter inhämtas och behandlas benämns nedan ”Kunden/Du”.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, adress och foton. För fullständig definition av personuppgifter hänvisas till Dataskyddsförordningen kapitel 1, artikel 4; definitioner.

Vilka personuppgifter samlas in?

Rensta inhämtar och lagrar personuppgifter såsom namn, personnummer, e-postadress, adress och telefonnummer, foton, videoklipp som är behövliga och förenliga med behandlingens ändamål.

Hur samlas personuppgifter in?

Inhämtning av personuppgifter vid kursbokningar sker via mail eller telefon. Inhämtning av personuppgifter sker även via deltagarblanketter vid utbildningstillfällen och intresseanmälan till kurs. Vid validering inhämtas uppgifter från tredje part (Arbetsförmedlingen), via förfrågningsunderlag och muntligen.

Varför behandlas personuppgifterna och på vilka rättsliga grunder?

För att fullgöra avtal

Rensta måste behandla personuppgifterna för att kunna fullgöra avtal mellan Rensta och Kunden. Behandlingen är nödvändig för att Rensta ska kunna administrera och hantera utbildningar, kursdeltagares behörighet, valideringsverksamhet samt övriga administrativa åtaganden mot Kunden.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser

Rensta behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla vissa rättsliga förpliktelser enligt svensk lag.

Med stöd av Kundens samtycke

Rensta kan med stöd av Kundens aktiva samtycke i marknadsförings- samt utbildningssyfte dela bilder och videoklipp på Kunden via:

  • Företagets Facebook och Instagram
  • Företagets hemsida
  • Utskick för kommande kurser
  • Utbildningsmaterial
  • Broschyrer och informationsblad om företaget
Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifterna lagras inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Lagringen anses alltid nödvändig när avtal föreligger mellan Rensta och Kunden.

Personuppgifterna kommer att gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål för vilka de har samlats in, eller till dess att Kunden begär att få dem borttagna.

Kundens rättigheter

Rensta ansvarar för att tillvarata Kundens rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att få sina personuppgifter:

  • Rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande
  • Permanent borttagna
  • Begränsade till viss typ av behandling
  • Överförda från Rensta i ett strukturerat, allmänt använt och digitalt format till en annan personuppgiftsansvarig (sk. dataportabilitet)
  • I ett digitalt format där det framgår vilka personuppgifter Rensta behandlar

Kunden har vidare möjlighet och rätt att närsomhelst lämna klagomål till nationell myndighet (Datainspektionen) om Kunden anser att dennes personuppgifter hanteras felaktigt. Kontaktuppgifter återfinns på: https://www.datainspektionen.se 

Rensta vidtar lämpliga och organisatoriska åtgärder för att minimera risker för obehörig åtkomst samt olämplig användning. Åtgärderna görs i syfte att säkerställa Kundens personliga integritet.

Fortfarande förvirrad om våra funktioner? Få en konsultation

Våra experter är redo att hjälpa dig. Tveka inte kontakta oss för om du har önskar
få skräddarsydd offert eller konsultation innan ni lägger en beställning.